Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koffiebron

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Koffiebron, Alexander Bellstraat 1, 7442 DE Nijverdal. Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanbiedingen van Koffiebron ontvangt, of overeenkomsten sluit.

Overeenkomst: wederzijds aangegane verbintenis tussen Koffiebron en wederpartij.

 

2. Toepasselijkheid/conversie

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Koffiebron en haar wederpartij. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.3 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten, tenzij Koffiebron de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Koffiebron , voor de uitvoering waarvan door Koffiebron derden worden ingeschakeld.

2.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan de toepasselijkheid tussen Koffiebron en de wederpartij is overeengekomen voor een afzonderlijke overeenkomst, zijn niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen Koffiebron en de wederpartij.

2.6 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend of kan op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

2.7 Koffiebron behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst verstrekte versie aan wederpartij.

 

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

3.1 Iedere aanbieding van Koffiebron is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Koffiebron deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een orderbevestiging of pro-forma factuur per elektronische weg verzendt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

3.3 Al dan niet in catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Koffiebron is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Koffiebron zijn genomen.

3.4 Koffiebron kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van Koffiebron zijn gebaseerd, heeft Koffiebron het recht na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de aangeboden prijzen aan te passen. Indien Koffiebron de aangeboden prijzen binnen een termijn van 1 maand na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Koffiebron tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

5. Levering

5.1 Levering vind plaats als de betaling is voldaan, aan het opgegeven leveradres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van levering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Bij nalatigheid zal de wederpartij alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.

5.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

 

6. Levertijd

6.1 Een door Koffiebron opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Koffiebron verstrekte gegevens. De levertijd zal door Koffiebron zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2 De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Koffiebron schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6.3 Indien Koffiebron gegevens behoeft van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Koffiebron heeft verstrekt.

6.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding terzake.

 

7. Deelleveringen

Koffiebron is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Koffiebron gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

 

8. Transport/risico

8.1 Voor bestellingen kunnen kosten in rekening gebracht worden voor de verzending en transport door Koffiebron. Deze eventuele kosten worden in de orderbevestiging vermeld.

8.2 Zodra de verkochte zaak door Koffiebron of een door deze aangewezen vervoerder aan de wederpartij is afgeleverd, is de zaak vanaf het moment van levering voor risico van de wederpartij, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij.

 

9. Verpakking

9.1 Koffiebron is verplicht de binnen de gestelde termijn als genoemd in lid 2 teruggezonden verpakking van de wederpartij terug te nemen tegen de daarvoor door Koffiebron bij de wederpartij in rekening gebrachte prijs, tenzij aan de wederpartij ten minste drie maanden voor de datum waarop een andere prijs zal gelden mededeling van deze prijswijziging is gedaan.

9.2 De verplichting van Koffiebron tot terugname en restitutie van de berekende prijs geldt alleen indien de voor hergebruik bestemde verpakking in goede staat verkeert, schoon is en weer voor verkoop ingezet kan worden.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Koffiebron aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Koffiebron totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Koffiebron is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.

10.2 Indien Koffiebron ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, dan zal de vordering van Koffiebron op de wederpartij ter zake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan Koffiebron verschuldigd is, verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is, dan wel zou kunnen worden, gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop aan derden van de teruggehaalde zaken.

10.3 Behoudens het bepaalde in artikel 10.4 mag de wederpartij de geleverde zaken, voordat de eigendom daarvan op hem is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mogen, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, de geleverde zaken enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast.

10.4 De wederpartij is slechts gerechtigd de geleverde zaken, waarvan Koffiebron eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de wederpartij haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

10.5 De wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van Koffiebron, of door Koffiebron aan te wijzen (rechts)personen, de geleverde zaken ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mee te nemen.

10.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement dient de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms-) rechten van Koffiebron.

 

11. Betaling

11.1 Facturen van Koffiebron dienen op voorhand te worden voldaan via de digitaal toegezonden factuur of betaallink. Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door Koffiebron aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Koffiebron de betaling ontvangt.

11.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.

11.3 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

11.4 De wederpartij is vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 3% rente per maand verschuldigd.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11.7 Ingeval van niet tijdige betaling is de wederpartij de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 250,– euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer Koffiebron voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.

11.8 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Koffiebron hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Koffiebron bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Koffiebron om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

 

12. Verrekening en zekerheid

12.1 Koffiebron is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Koffiebron.

12.2 Ingeval de vordering van Koffiebron op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Koffiebron van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd, of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd, of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Koffiebron zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

12.3 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Koffiebron terstond genoegzaam en in de door Koffiebron gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Koffiebron gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

12.4 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat Koffiebron toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot het factuurbedrag dat Koffiebron in rekening heeft gebracht.

13.2 Koffiebron is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, schade wegens gederfde winst, vertragingschade, gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde ook of van welke aard ook.

13.3 Voorts is Koffiebron niet aansprakelijk voor schade wegens door Koffiebron gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

Onverminderd het bovenstaande is Koffiebron niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de wederpartij.

13.4 De wederpartij vrijwaart Koffiebron tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de door Koffiebron geleverde zaken.

13.5 De wederpartij is gehouden om iedere schadeveroorzakende gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Koffiebron te melden, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding vervalt.

13.6 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

13.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Koffiebron op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de aansprakelijkheid van Koffiebron beperkt tot een bedrag van € 10.000,– (tienduizend euro) per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

 

14. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

14.1 De wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Daartoe dient de wederpartij de geleverde zaken bij aflevering ondermeer, op onderstaande punten te onderzoeken:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en het aantal betreft overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is    overeengekomen;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of   handelsdoeleinden.

14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, vrachtbrief of enig ander vervoersdocument. Daarnaast is de wederpartij tevens gehouden deze gebreken en/of tekorten binnen drie dagen na levering per e-mail of schriftelijk aan Koffiebron te melden.

14.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Koffiebron.

14.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Koffiebron.

14.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.

14.6 De door Koffiebron geleverde zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor Koffiebron beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.

14.7 Retourzendingen worden na toestemming van Koffiebron verzonden. Retourzendingen die zonder toestemming van Koffiebron worden verzonden worden door Koffiebron voor rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking.

14.8. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

 

15. Intellectuele eigendom/auteursrechten

15.1 De door Koffiebron geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Koffiebron geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Koffiebron naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

15.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Koffiebron niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.